Tilbage til bloggen

Kæmper du med talblindhed?

Kæmper du med talblindhed?

Kæmper du med talblindhed?

Kæmper du med talblindhed?

Er dit barn en af dem, der kæmper sig igennem matematiktimerne, men ikke rigtig ved, hvad der er galt? Hvis du som forælder sidder, og er bekymret for, om det kan være et tegn på talblindhed, så læs med videre og få svar på disse og mange andre spørgsmål!

Hvad er Dyskalkuli/Talblindhed?

Et godt sted at starte er, at få fastslået hvad 'tandblindhed' egentlig går ud på. Mange af os er sikkert stødt på dette ord, men er ikke helt så sikre på, hvad det indebærer.

I sin enkleste forstand går tandblindhed ud på, at eleven døjer med en vedvarende indlæringsvanskelighed inden for læreren om tal - det som vi kalder for 'aritmetik'. For at komme med et simpelt eksempel, vil en elev med talblindhed have det vanskeligt ved at vide om der er gået 15 minutter eller en time, fordi vedkommende muligvis ikke besidder fornemmelsen for tid. Derfor vil de enten komme for tidligt til et aftalt møde eller alt for sent. I forlængelse af dette viser erfaringer, at talblinde ofte er længe om at lære klokken at kende. Andre tegn på talblindhed er, at eleven enten har svært ved komme frem til de rigtige løsninger i matematik eller finder det udfordrende overhovedet at komme i gang.

Det er vigtigt at understrege, at talblinde ikke er dumme. Det er somme tider nemt at stemple dem sådan, fordi de sammenlignes med elever, som ikke døjer med denne funktionsnedsættelse. Nogle forskere peger i retning af, at der er tale om en begrænsning i hjernen, som gør, at vedkommende finder det svært at genkendte og memorere tal. Derfor er det vigtigt, at kigge i retning af symptomer på talblindhed, for bedre at kunne forstå, hvordan man detekterer dette fænomen. Der er andre symptomer på talblindhed, som vi vil komme ind på i næste afsnit.

Symptomer på talblindhed

Udover de ovennævnte symptomer på talblindhed, så er der faktiske nogle flere, som er værd at nævne. Et atypisk symptom på talblindhed, som man egentlig ikke forbinder med det at være talblind, er at man har svært ved at orientere sig. Det kan være, at man er til køreprøve, og den sagkyndige fortæller på et tidspunkt, at man skal dreje til venstre. I stedet for at gøre, hvad man får besked på, så vælger man derimod at dreje til højre. Dette skyldes ikke, at man er ude på ballade, men simpelthen fordi, at vedkommende er talblind, og ikke kan kende forskel på højre og venstre.

Det er en generel tendens, at talblinde har svært ved at huske tal. Det kan være, at man ofte glemmer sin pinkode på telefonen eller har svært ved at huske sit CPR-nummer, når man skal forny sit pas. Det kan også være, at man blander forskellige tal sammen, hvorfor det bliver svært at finde hoved og hale i talsystemet. Det kan give problemer i hverdagen, når man f.eks. skal handle ind, hvor man ender med at tage 100 kr. med for at købe en pakke tyggegummi. Det som mange talblinde gør i disse tilfælde er, at komme op med deres egne talsystemer, hvor de simpelthen oversætter tallene til et sprog, som de har nemt ved at forstå. For eksempel, så giver de hvert tal en farve, hvorfra de kan huske, hvilket ciffer det drejer sig om. Det kan også være, at nogle tal ligner bestemte objekter, som de kan tage udgangspunkt i, når de skal huske talrækkefølgen.

Det er ikke alle talblinde, som har alle disse symptomer. Nogle har et fåtal af dem, hvor andre døjer med flere. For bedre at kunne forstå, hvor talblindhed stammer fra, vil det være en god idé at vende blikket hen imod lægevidenskaben og deres vurdering af talblindhed.


Hvad er de neurologiske årsager til talblindhed?

Det kan være, at du eller dit barn er talblind, og gerne vil blive klogere på, hvilke årsager til talblindhed lægevidenskaben er kommet med. I forlængelse af dette peger neurologien i retning af, at der er to forskellige færdigheder, som en talblind kan have besvær med.

Den første er de medfødte færdigheder, som en talblind kan opleve som værende vanskelige. En talblind elev vil i dette tilfælde have manglende sans for talmængder, og vurdere antallet uden at skulle tælle.

Den anden er de tillærte, men helt basale færdigheder, som en talblind kan opleve som en udfordring. Hertil hører hukommelsesvanskeligheder, hvor eleven kan have svært ved at huske nogle simple regneregler i matematik. Men er det virkelig så hyppigt, at der er tale om talblindhed? Betyder det så, at hver gang en elev har indlæringsvanskeligheder i matematik, at det så er tale om talblindhed? Det gør det selvfølgelig ikke. I næste afsnit vil vi blive klogere på, hvornår der ikke er tale om talblindhed, og du som forælder derfor kan sove trygt om natten.

Hvornår er der ikke tale om talblindhed?

Sidder du måske som en bekymret forælder, med et barn der udfordres i matematik, og er helt sikker på, at der er tale om talblindhed.

Nu kan du slappe helt af, for det er ikke altid sådan, at det hænger sammen. Der kan være adskillige årsager til, at en elev udfordres i matematik, hvilket der skal tages højde for, så det ikke bare blive stemplet som talblind allerede fra start.
Det kan være personlige forhold, som eleven døjer med, eller miljøet eleven trives i, der gør, at eleven kommer bagud i matematik. Det kan også være noget helt andet, som gør at elevens matematiske præstationer bliver forstyrret. Mange har erfaret det før. Følelsen inden en matematikeksamen er noget anderledes end den for de andre fag. Nogle peger på, at den mængde omtale matematik har fået i forhold til de andre fag, er noget større, hvorfor mange elever skræmmes af tanken om, at de engang skal blive testet i netop dette fag. Dette fænomen påvirker dog ikke kun de mindre gode elever, men selv de højtpræsterede i faget kan sagtens også lide af matematikangst.

Der kan også være tale om kulturen og det sociale fællesskab i klassen, der gør, at eleven ikke præsterer på et tilstrækkelig højt niveau i matematik. Det kan være, at eleven ikke er lige så socialt anlagt som de andre i klassen, hvorfor vedkommende ikke bliver en del af fagets læringsfælleskab. Ikke nok med, at eleven mangler nogen at sparre med i matematik, men også lysten til at lære og forstå faget mindskes derfor.
Som vi kan tyde ud fra disse og andre årsager til, hvorfor nogle elever kommer baud i matematik, så er det ikke altid talblindhed der er grunden. Derfor er det vigtigt, at man som forælder eller lærer på et tidligt tidspunkt afgør, hvorfor den pågældende elev har indlæringsvanskeligheder i faget, og derfra træffer en beslutning der vil fremme elevens præstationsniveau. Om dette og meget mere kan du i næste afsnit blive klogere på.

Vigtigheden af at opdage talblindhed i tide

Det er vigtigt som forælder eller lærer, at opdage talblindhed i tide, så eleven rettidigt kan modtage den nødvendige hjælp. Det kan være skadeligt for elevens selvværd, hvis dette går ubemærket hen, og derfor bør man som voksen tage ansvar. Nogle af konsekvenserne kan være, at eleven vil sammenligne sig selv med sine jævnaldrende, som ikke har samme udfordring, og vil have svært ved at forstå, hvorfor de klarer sig bedre i matematik. Dette kan påvirke deres indlæringsevne, fordi de er bange for at begå fejl og føle sig 'mindreværdige'.

Derfor er det vigtigt, at yde den nødvendige støtte og hjælp der skal til, for at eleven kan overkomme de forhindringer på vejen, som talblindhed medfører. Dette gælder selvfølgelig ikke kun i matematik, men også i andre fag, hvor eleven potentielt set udfordres.

Læs mere om at få matematik lektiehjælp

Test dig selv om du er talblind

Hvis det er således, at du som forælder eller lærer ikke helt kan bide dig selv sikker i, om dit barn eller din elev døjer med talblindhed. Erfaringer viser, at en talblindhedstest ikke kun afgør om eleven er talblind eller ej, men også i hvor høj grad eleven har brug for hjælp og støtte. Denne tanke er ikke kun sat i værk i Danmark, men fagfolk fra hele verden bruger enorme mængder tid og ressourcer på, at gøre testene så gode som muligt, så dit barn kan få den normale udvikling, som det fortjener.

Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt, at kunne få afgjort om den pågældende elev er talblind eller ej, men det er lige så vigtigt at klargøre i hvor høj grad vedkommende døjer med denne indlæringsvanskelighed. Testen vil være i stand til at estimere dette, hvilket vil være yderst hjælpsomt med henblik på, at kunne vurdere i hvor stor grad eleven har brug for hjælp. Fordelen vil også ligge på fagfolkenes banehalvdel, idet de vil få det nemmere i at vurdere, hvor meget tid og ressourcer der skal investeres i at hjælpe eleven på vej.

Sidder du måske, og er nysgerrig på, hvorledes testen foregår? Så er det godt, at vi har svaret lige her. Testen består af mange dele, som hver især tester en bestemt subtype af talblindhed.  For eksempel, så går en af prøverne ud på, at teste elevens evne til at udføre matematiske opgaver effektivt og præcist. Denne færdighed muliggør for eleven, at lave korrekte matematiske beregninger. Eleven vil i dette tilfælde få en række matematiske opgaver, der skal løses med blyant og papir. Der vil blive taget udgangspunkt i elevens alder og klasse, hvorfra en fair række af opgaver vil blive udarbejdet. Elever i de yngre klasser vil typisk få opgaver som addition og subtraktion, hvor elever i de højere klasser højst sandsynligt vil få opgaver, der involverer multiplikation, division, ligninger og lignende.

En anden subtype af opgaver har til formål at vurdere elevens evne til at løse matematiske opgaver i hovedet. Hovedregning er en afgørende faktor i dette tilfælde. Eleven skal her være i stand til at huske den information, de får givet, finde ud af hvad de skal gøre med informationerne, og derefter foretage beregningerne. En lav score i denne opgavetype vil betyde, at de ikke besidder de basale matematiske kompetencer, og hovedregning ikke er deres spidskompetence.

Hvis de forskellige tests viser, at dit barn er talblind, skal der foretages nogle nødvendige skridt herfra. Et alternativ er at søge hjælp hos en online lektiehjælpsplatform, som er i stand til, at matche dit barn med en tutor, som har overkommet talblindhed eller tidligere har erfaringer med at hjælpe andre talblinde elever med deres lektier. Læs med i næste afsnit, hvordan dit barn kan få den tilstrækkelige støtte og hjælp!  

Erfaring med elever, der har haft med talblindhed at gøre

Hvis du som forælder sidder og ikke helt er sikker på, hvordan du skal videregive den støtte og hjælp, som dit barn har behov for, så findes der nogle alternativer derude man kan gøre brug af.

Et af dem, som folk har haft stor succes med, er at hyre en tutor, som ikke kun er i stand til at hjælpe med lektierne, men også kan rådgive og støtte eleven således, at vedkommende overkommer sin indlæringsangst.

Et af Danmarks største lektiehjælpsvirksomheder, Toptutors, har mange succesfulde erfaring med at hjælpe elever, der har indlæringsvanskeligheder grundet talblindhed. Eleven bliver matchet med en tutor, som ikke kun kan yde lektiehjælp, men også en mentor som selv har overkommet udfordringen med talblindhed eller har tidligere erfaring med elever, der har haft med talblindhed at gøre. Lektiehjælpen vil blive skræddersyet således, at dit barn vil modtage en-en-undervisning, hvor der vil blive taget højde for elevens behov og udfordringer. Tutoren vil på baggrund af sin erfaring være i stand til, at lære fra sig og rådgive eleven til at træffe de beslutninger, som af erfaringsmæssige årsager har virket tidligere. Det er en smart og effektiv måde, at mindske elevens indlæringsvanskeligheder, og få dem til at udvikle sig i den rigtige retning sådan, at de en dag vil være på bølgelængde med deres jævnaldrende.