Tilbage til bloggen

Afsætning kernestof og læreplan

Afsætning kernestof og læreplan

Afsætning kernestof og læreplan

Afsætning kernestof og læreplan

Oversigt over kernestof i Afsætning. Få et overblik over de emner og teorier, som du skal have styr på i afsætning.

Her er en opsummering og gennemgang af kernestoffet fra læreplanen i afsætning på både A- og B-niveau. Man kan læse hele vejledningen for Afsætning A/B på HHX fra Børne- og undervisningsministeriet fra juni 2021 her:

Download link her:

Afsætning A-niveau kernestof

Kernestof i Afsætning A

Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse

 • Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder.

 • Forskellige datakilder: primære og sekundære samt interne og eksterne.

Du skal vise, at du har styr på metoderne i afsætning, og hvordan du indsamler oplysninger til dine markedsanalyser. Herunder skal du vise, at du har styr på kildekritik og dataindsamling


Interne situation

 • Værdikæder (Porter's værdikæde, den forenklede værdikæde og serviceværdikæden)

 • Porteføljeanalyser (Boston modellen)

 • Forretningsmodeller (Business Model Canvas, digitale forretningsmodeller, cirkulære forretningsmodeller)

Vis at du har generel forretningsforståelse gennem en SW-analyse, kernekompetencer, konkurrencemæssige fordele, key success factors. Analyser virksomhedens interne situation gennem værdikæde, porteføljeanalyse og forretningsmodeller.

Eksterne situation

 • Omverdensforhold  (både nationalt og globalt)

 • Branche- og konkurrenceforhold

 • Købsadfærd på B2B, B2C, C2B, C2C markeder

Ved den eksterne situation kan man bruge omverdensmodellen, PESTEL, konkurrencemæssige positioner, OT-analyse, branche-og konkurrentanalyse. Du kan også gå i dybden på kunderne ved at analysere customer value proposition, købsadfærden, online købsadfærd og socialpsykologiske købsadfærdsmodeller gennem SOR-modellen og theory of planned behavior.

Strategi

 • Mission, vision, mål og værdier

 • Konkurrencestrategier

 • Vækststrategier

Virksomhedens strategi og hvordan den vil opnå sine mål. Brug modeller, som teorier, porters generiske strategier, Blue Ocean, digitale strategier, CSR, ansoffs vækststrategier, integrationsstrategier, strategiske alliancer, diversifikation og disruption.

Internationalisering

 • Kulturelle forhold

 • Markedsudvælgelse

 • Internationaliseringsmodeller

Internationalisering skal man have styr på eksportmotiver, eksportberedskab, forskellige modeller for markedsudvælgelse og internationaliseringsmodeller.

Se TopTutors noter om emnet internationalisering her.

Segmentering både nationalt og globalt

 • Segmentering

 • Målgruppevalg

 • Positionering

Man skal have styr på segmenteringsteori, segmenteringsmodeller, datadreven segmentering, målgruppeprofiler, personas, kriterier for målgruppevalg og positionering.

Marketing mix både nationalt og globalt (de 4 p'er)

 • Produkt

 • Pris

 • Place

 • Promotion

Ved marketingmix, skal man have styr på at kunne analysere de 4 p'er og de 3 eksta p'er for serviceydelser.

Under produkt skal man vise, at man har styr på produktklassificering, produktlivscyklus-modellen (PLC/TLC)

For pris er det blandt andet prisfastsættelsesmetoder, priselasticitet, krydspriselasticitet og prisstrategier.

For place er det distributionsstrategi og distributionskanaler.

For promotion er det promotionformer, promotionstrategi, pull og push strategi, neuromarketing, branding, brand equity, offline medier, online medier, SEO, SEM, content marketing, affiliate marketing, kommunikationsmodeller, AIDAE og omnichannel marketing.

Marketingplan både nationalt og globalt

 • Marketingplan

 • Budget og effektmåling

Vis hvordan man laver en marketingplan, budgettering, profitabilitetsanalyse, måling af marketingseffektivitet og break-even overvejelser.

Afsætning B-niveau kernestof

Kernestof i Afsætning B

Den store forskel i kernestoffet i afsætning på A- og B-niveau er, at man ikke inkludere internationalisering og mange af emnerne ser man kun fra et nationalt perspektiv i stedet for både et nationalt og globalt perspektiv.

Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse

 • Du skal have styr på forskellige slags analysemetoder: Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder.

 • Forskellige datakilder: primære og sekundære samt interne og eksterne.

Interne situation

 • Værdikæder (Porter's værdikæde og værdikædeanalyse)

 • Forretningsmodeller

Eksterne situation

 • Omverdensforhold (både nationalt og globalt)

 • Branche- og konkurrenceforhold

 • Købsadfærd på B2B og B2C markeder

Strategi

 • Mission, vision og værdier

 • Konkurrencestrategier

 • Vækststrategier

Segmentering

 • Segmentering

 • Målgruppevalg

 • Positionering

Marketing mix på B2C markedet (de 4 p'er)

 • Produkt

 • Pris

 • Place

 • Promotion